Категории
Профилактика

Афилиейт условия


Общи условия за участие в Афилиейт програмата на ONLINE-KNIGA.COM

 

Предмет

 

1.1. Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между ONLINE-KNIGA.COM, собственост на РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕООД от една страна и собствениците на интернет сайтове, фейсбук страници, блогове, уеб приложения и др. информационни платформи, изявили желание за участие в Афилиейт програмата на ONLINE-KNIGA.COM, наричани за по кратко надолу ”партньори”.

1.2. Дефиниции

1.2.1. Партньор - всяко физическо или юридическо лице участващо в афилиейт програмата на ONLINE-KNIGA.COM

1.2.2  Рекламни елементи – това банери, директни линкове, текстови връзки, уидьети и всякакви други препратки утвърдени от ONLINE-KNIGA.COM.

1.2.3.  Страница – това са всички интернет страница, фейсбук страница, приложение, блог и др. информационна платформа собственост на партньора или имащ право върху някое от изброените.

1.2.4. Афилиейт програма - предоставя възможност на партньорите да генерират парични приходи, чрез разполагане на рекламни елементи на ONLINE-KNIGA.COM в собствените си сайтове, фейсбук страници, блогове, уеб приложения и др. Kато ONLINE-KNIGA.COM им позволява достъп до ограничена информация, която касае генерираните продажби на продукти предлагани от ONLINE-KNIGA.COM в следствие на рекламните елементи, използвани от  партньора.

 

Общи условия

 

2.1. Натискайки бутона за започване на регистрацията, Вие потвърждавате, че сте съгласни с настоящите Общи условия, които представляват неразделна част от договора, влизащ в сила след приключване на регистрацията.

2.2. Всеки партньор, който иска да партнира по афилиейти програмата със ONLINE-KNIGA.COM, трябва да се съгласи, че доброволно интегрира в програмния код на своята страница, код, предоставен му от ONLINE-KNIGA.COM, чрез който на неговата страница ще се рекламира интернет страницата ONLINE-KNIGA.COM, както и предлаганите на нея продукти.

2.3. Паричните премии, които ONLINE-KNIGA.COM изплаща на партньорите, са въз основа проследяване на трафик от всеки партньор към страницата на ONLINE-KNIGA.COM, който е довел до продажба. Всяка продажба на продукт предлаган от ONLINE-KNIGA.COM, осъществена в следствие кликане на рекламен елемент на ONLINE-KNIGA.COM, разположен на страницата на съответен партньор, носи на последния определен процент от стойността на поръчката.

 

Права и задължения на ONLINE-KNIGA.COM

 

3.1. ONLINE-KNIGA.COM е длъжен да подържа, най-удачните според търговската му стратегия рекламни елементи, на предоставената му от партньора информационна платформа, даваща възможност за обявяване на съответните продукти.

3.2. ONLINE-KNIGA.COM е длъжен да заплаща на посредниците полагаемите му се суми в уговорените срокове.

3.3. ONLINE-KNIGA.COM не носи отговорност, ако предоставения рекламен елемент за сайта на партньора по някакъв начин навреди на цялостта им.

3.4. ONLINE-KNIGA.COM няма задължение да преразглежда цялото съдържание, качено на сайта на партньора и не носи отговорност за недобросъвестни действия от страна на партньора към трети лица.

 

Права и задължения на партньора

 

4.1. Партньорът е длъжен да изпълнява задълженията си по този договор с грижата на добрия търговец, като поставя и публикува рекламни елементи, статии и промо материали.

4.2. Партньорът е длъжен да осигурява непрекъснат интернет достъп до сайта си и в най-кратки срокове да отстранява възникналите технически проблеми като уведомява своевременно ONLINE-KNIGA.COM за възникналите такива.

4.3. Партньорът е длъжен да не изменя съдържанието на предоставените му статии и рекламни материали без одобрение от ONLINE-KNIGA.COM.

4.4. По време на действие на договора, партньорът няма право да предоставя на сайта си информационна платформа и рекламни елементи на друг търговец, извършващ конкурентна дейност на дейността на ONLINE-KNIGA.COM, нито от свое име и за своя сметка да договаря и/или да предоставя информационна платформа на други продавачи. Глобата при нарушение е 1000 лв.

4.5. Партньорът е длъжен да гарантира че съдържанието на сайта му е свободно от вируси.

4.6. Партньорът се задължава да не използвате сайта си по начин, който може да повреди, забрани, претовари или навреди на сайта ONLINE-KNIGA.COM или да повлияе на трети лица да използват сайта.

4.7. Партньорът има право да получава от ONLINE-KNIGA.COM необходимата му за изпълнението му на този договор информация.

4.8. Партньорът има право да получава от ONLINE-KNIGA.COM полагаемите му се суми в уговорените срокове.

4.9. При нарушаване на задълженията си, партньорът дължи неустойка в размер на възнаграждението, полагащо му се по този договор (изплатено плюс чакащо за изплащане), като натрупаната за изплащане сума не се изплаща, а ONLINE-KNIGA.COM има право да я прихване и приспадне от дължащото се обезщетение.

 

Отчитане, начин на плащане

 

5.1. Проследяването за това колко продажби са реализирани от съответния партньор, става чрез т.нар. „бисквитки” (cookies), които са компонент на всеки интернет браузър. Когато потребител влезе в ONLINE-KNIGA.COM чрез рекламен банер разположен на страницата на даден партньор в интернет браузъра на този потребител ще се появи „бисквитка”. Тази „бисквитка” е с давностен срок 7 дни. Това означава, че от момента на първото посещение на този потребител, ако в срок от 7 дни той се регистрира в ONLINE-KNIGA.COM бива маркиран като потребител на даденият партньор.

5.2. В срок от 90 дни след регистрацията на маркираният потребител, всяка негова покупка на продукт(и) предлагани от ONLINE-KNIGA.COM ще носи приходи на партньорът. (активни потребители за партньора)

5.2.1. Партньорът получава 10 процента от стойността на реализираните продажби на  продукти в сайта ONLINE-KNIGA.COM след посещение посредством неговия уникален код за проследяване вграден в рекламните елементи.

5.2.2  Партньорът получава и 2 процента от реализирани продажби на продукти в сайта ONLINE-KNIGA.COM на ново регистрираните партньори чрез неговия уникален код за проследяване вграден в рекламните елементи.

5.3. При акумулиране на над 1000 клика дневно се предлагат специални условия за партньорство.

5.4. Възнаграждението се натрупва по сметката на партньора и се изчислява автоматично от електронната система на ONLINE-KNIGA.COM след плащане на поръчката от потребителят. Сумите са с включен ДДС. Партньорът имам възможност по всяко време да следи акумулираните суми.

5.5. Начин на плащане: Само по банков път, след поискване от партньорът в случай че надвишава дефинирания минимум от 50 лева.

5.6. Възнаграждението се изплаща в срок 10 работни дни от изтичане на месеца в който е достигнат минимумът от 50 лв.

 

Поверителна информация

 

6.1. Партньора и ONLINE-KNIGA.COM се съгласяват, че поверителната информация (определена по-долу), която са получили чрез участието и използването на афилиейт програмата на ONLINE-KNIGA.COM, представлява ценна, конфиденциална, защитена информация на ONLINE-KNIGA.COM , партньора и техните рекламодатели и потребители и приемат, че по време на действието на тези общи условия, а и след това, няма, без изричното писмено съгласие на двете страни, да използват или разкриват на друго лице, никаква такава поверителна информация, с изключение на специално разрешената от тези общи условия или от закона.

6.2. За целите на това споразумение "Поверителна информация" означава всякакви данни, информация, документи, софтуер или материали, свързани с дейността и управлението на ONLINE-KNIGA.COM, неговите членове, партньори, лицензодатели, лицензианти и рекламодатели, които са определени като поверителни или е основателно да се считат за поверителни, включително, но не само: бизнес моделът и операциите на сайта, процеси, продукти, проекти, цени, промоции, бизнес планове, възможности за бизнес, финанси, научноизследователската и развойна дейност, ноу-хау, търговски тайни, материали за обучение, персонал, клиенти, методологии, съдържанието на сайта, принадлежащо на трети лица и други права на интелектуална собственост.

 

Срокове и прекратяване

 

7.1. Срокът за участие в афилиейт програмата на ONLINE-KNIGA.COM е безсрочен.

7.2. Партньорът можете да прекратите по всяко време участието си в афилиейт програмата на ONLINE-KNIGA.COM, като изпрати имейл на следния адрес: [email protected], или чрез други средства за писмено уведомление, приемливи за ONLINE-KNIGA.COM, които дават възможност за потвърждение на самоличността и намерението на партньорът споразумението да се прекрати.

7.3. ONLINE-KNIGA.COM си запазва правото, по свое усмотрение, да ограничи, спре или да прекрати правото на достъп до рекламни площи по всяко време, без предизвестие или отговорност.

7.4. ONLINE-KNIGA.COM може да промени, да спре или да прекрати всички или някои рекламни банери, публикувани в сайта на партньорът, без предизвестие или отговорност.

7.5. Договорът се счита за прекратен след уреждане на финансовите отношения.

 

Възраст и отговорност

 

8.1. Всеки партньор декларира , че е дееспособен да сключва сделки от свое име и за своя сметка, като може да бъде страна по облигационно правоотношение, което да породи за него обвързващи права и задължения, касаещи използването на рекламни площи в сайта ONLINE-KNIGA.COM. Вие се съгласявате да отговаряте за всяко използване на сайта (както и за използването на Вашето име и парола от други лица, включително и от непълнолетни, живеещи с вас). Вие се съгласявате да контролирате всяко използване от непълнолетни на Вашето име или акаунт.

 

Приложимо право

 

9.1. Приложимото право е това на Република България.

9.2. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение спорът се отнася за решаване пред съответно компетентния съд.

9.3. ONLINE-KNIGA.COM си запазва правото по свое усмотрение, да променя или изменя всички клаузи или част от тези общи условия по всяко време, което влиза в сила веднага след съобщение, публикувано на сайта