Категории
Профилактика

Български език като чужд за напреднали B2, C1, C2

онлайн книжарница

Български език като чужд за напреднали B2, C1, C2
Производител: Гутенберг
Модел: Неизвестeн
Бонус точки: 0
Наличност: НЕ
Цена: 25.00лв.
с ДДС: 25.00лв.

Учебното помагало Български език като чужд за напреднали (В2, С1, С2) на авторски колектив в състав Елена Хаджиева, Милена Каменова, Весела Шушлина и Ася Асенова продължава традицията да бъдат обновявани и усъвършенствани учебните пособия по български език като чужд от екипи на катедра Български език като чужд. Затова появата на книгата не е неочаквана. Въпросите, свързани с обучението по български език като чужд, са особено актуални, още повече след като броят на чуждестранните студенти и специализанти с различни научни интереси в СУ „Св. Климент Охридски“ постоянно се увеличава.Помагалото е структурирано в 5 раздела: Морфология, Синтаксис, Правопис и пунктуация, Стилистика и Редактиране. В края на книгата е поместено приложение с текстове, което позволява да се подбере подходящ текст за упражнение върху дадена граматическа единица или да се направят различни типове анализ – лексикално-семантичен, граматически, стилистичен. Граматическият материал от разделите е разпределен в 24 урочни единици с единна структура: теоретична част, включваща граматическа статия, и практическа част с упражнения за проверка и затвърждаване на знанията. Тази структура е много полезна и подходяща, тъй като помага на обучаваните лесно да се ориентират в уроците и бързо да намират темата, която представлява интерес за тях. Граматическите статии са много добре систематизирани и коректно отразяват съвременните теоретични постановки, и най-важното – написани са на достъпен език. Информацията за сложните граматически единици, които са сведени до прости, в смисъла на лесни за възприемане, се предлага чрез формата на таблиците. Възприемането на граматическия материал по този начин повишава степента на усвояването и запомнянето на основните правила и форми. Последователността на граматическите статии следва нивата на езикова компетентност – от В2 до С2. Материалът от 1 до 14 урок включва морфология и синтаксис, което отговаря на критериите на Общата европейска езикова рамка за ниво В2. Задачите към тези уроци развиват умението за леко и непринудено общуване, в което свободно да се правят подробни описания по широк кръг от теми. Основните знания от двете езикови равнища и усвояването на правилата за правопис и пунктуация подготвят обучавания за ниво С1 (то съответства на уроци от 1 до 16). Практическите задачи за С1 ориентират обучавания в особеностите на устната и писмената комуникация в официална обстановка - публична, академична и професионална среда; следват упражненията и текстовете, подходящи и за ниво С2. Раздел Морфология включва 10 урочни единици (от 1. до 10. урок), организирани в две части: 1. Именна система (от 1 до 4 урок ) и 2. Глаголна система (от 5 до 10 урок). Тази структура на ясно диференциране на глаголната от именната система улеснява усвояването на материала по морфология, защото позволява последователно да се извеждат общите граматически характеристики на имената, както и на личните и нелични глаголни форми. Именната система е представена в урочните статии за Съществително име, Прилагателно име, Числително име и Местоимения, а глаголната система - в уроците за: Глагол. Видове глагол. Лице и число на глагола; Вид на глагола; Време на глагола; Залог на глагола; Наклонение на глагола; Нелични глаголни форми. В началото на всяка статия се изяснява семантиката на името и се посочва отнесеността му към класа на изменяемите или неизменяемите части на речта, пълнозначните или непълнозначните думи. Дефинициите са много полезни за студентите, предвид факта, че сред тях има и нефилолози, които често срещат трудности при различаване и разпознаване на частите на речта. Разделът Синтаксис включва общо 4 урочни статии (от урок 11 до урок 14), разпределени в две части: 1. Просто изречение (включва Главни части на изречението и Второстепенни части на изречението) и 2. Сложно изречение (включва Сложно съчинено изречение и Сложно съставно изречение). Примерите в практическата част на уроците коректно илюстрират теоретичните постановки и помагат на студентите да се научат да разпознават частите на изречението и да свързват синтактични единици в сложни синтактични цялости с употребата на различни съюзни връзки. Разделът Правопис и пунктуация обхваща две урочни единици, в които са представени правописните (урок 15) и пунктуационните норми (урок 16). Професионално е отношението на авторите и към необходимостта обучаваните да бъдат максимално коректни в употребата на българския език и в писмената комуникация, което личи от обема на материала (33 стр.). Тези граматически статии са подходящи за студентите, тъй като със знанията си, отговарящи на ниво С1, от тях се очаква да използват българския език в академична и професионална среда, където успешната комуникация изисква отлична подготовка по езикова култура. Полезно и новаторско е включването на раздел Стилистика в помагалото. За първи път в учебно пособие на СУ от последните години в самостоятелен раздел се обръща внимание на проблеми, свързани с функциите на езика, функционалните стилове и техните особености. В този раздел читателят се запознава с езиковите особености и стиловите черти на текста, с подстиловете и жанровете, които той трябва да умее да идентифицира и разграничава. Въпреки че липсва практика в разработването на Стилистика за чужденци, разделът е отлично структуриран, а материалът представен достъпно, интересно и с подходящи практически задачи. Видовете редактиране са част от раздел пети – Редактиране. Този раздел също е новост, защото липсва като урочна единица в досегашните помагала на СУ. Състои се от един урок, в който се разглеждат видовете редакции и се предлагат текстове за редактиране. Упражненията в практическата част са полезни както за проверяване нивото на теоретична подготвеност, така и за формиране на усет у неносителите на езика да предвиждат и разпознават и собствените си грешки. Раздел Приложение съдържа текстове – авторски и адаптирани. Включването на текстове като приложение е ценна традиция в помагалата, издавани от екипи на Катедрата. От лингвистично гледище работата с тези текстове е перспектива да се проверяват, развиват и усъвършенстват практическите умения за различни нива на текстов анализ - лексикален, граматичен, стилистичен. В заключение може да се подчертае, че помагалото има изключително висока стойност като граматическо пособие по български език като чужд (а и не само като чужд!). Теоретичната рамка на граматическите статии, оформянето и подбора на практическите езикови задачи може да послужи за образец на бъдещи помагала. Убедено мога да кажа, че някои от упражненията са подходящи за проверка на езиковата компетентност на студенти носители на езика, които изучават съвременен български език или езикова култура в различни факултети на СУ „Св. Климент Охридски“. Не на последно място помагалото е ценно и заради интердисциплинарния подход в неговата структура. То обединява наблюдения от лингвистика, история, география и култура. А подобен подход на работа трябва да бъде поощряван и оценяван подобаващо. Д-р Йорданка Велкова

Броя в пакет: 2

Брой страници: 256

Твърди корици: Не

Напишете ревю

Вашето име:


Вашият коментар: Note: HTML is not translated!

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу:
Етикети: ,